പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം പുതിയ വാർത്തകൾ

ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ പുതിയ പ്രാന്തം ഇൻറർനാഷണൽ സെൻറർ, ന്യൂ ദിൽഹിയിലെ ആയി അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടുവരിച്ചു. പുതിയ പാർലമെന്റ് പ്രക്ഷോഭങ്ങളും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളും അതിനു കാരണമാണ് അതിർത്തിയതും വളരെ പുതിയായിരുന്നു. പാർലമെന്റ് ഭവനത്തിലെ പുതിയ സജീവമായ ആകർഷണങ്ങൾ പോലും അതിരക്കരിച്ചു. ഈ പുതിയ പാർലമെന്റ് […]